Vladislav Sobol - FlíkMedaile ministerstva školství bude předána v pátek 9. 4. 2010 Vladislavu Sobolovi. Mezi oceněnými půjde o jediného dobrovolného pracovníka z oblasti práce s dětmi a mládeží v nestátním neziskovém sektoru. Paní ministryně předává toto ocenění za významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce vykonávané na kterémkoliv místě resortu školství, mládeže a tělovýchovy, za dlouhodobé a vynikající působení při příležitostech životních nebo pracovních jubileí nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.
  Vladislav Sobol byl nominován na ocenění ministerstva školství Duhou – sdružením dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, za více než deset let dobrovolné šéfredaktorské práce s vedením časopisu Zámeček pro dětské domovy, jediného periodika tohoto typu v ČR.

  O medaili MŠMT si můžete přečíst víc na:
  http://www.msmt.cz/dokumenty/statut-medaile-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy

  Vladislav Sobol – Flík v bodech: • Studoval obor žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
  • Je zakladatelem Duhy – Zámeček, která se zaměřuje na podporu dětí z DD s mottem: „Opuštěným dětem dáváme místo dárků zážitky“. Duha Zámeček má za sebou již dvanáctiletou historii.
  • Je mluvčím společnosti OKD.
  • Je jako dobrovolník šéfredaktorem časopisu Zámeček pro dětské domovy.
  • Je předsedou o.s. Svatá Barbora – sdružení, které se stará o hornické sirotky.
  • Žije se svou rodinou, manželkou Ivanou a dcerou Natálkou, v severomoravském Havířově.
  • V pěstounské péči vychovával „syna“ Pepu z dětského domova až do dospělosti.
  (z Duhového listí 2008)

  Vladislav Sobol trávil své dětství a dospívání v turistickém oddíle a postupem let se stal jeho „šéfem“. Při studiu vysoké školy vedl oddíl dětí na Karvinsku. V roce 1995 po prázdninovém setkání s dětmi z dětských domovů přehodnotil svou práci a plně se ve volném čase začal věnovat integraci těchto vyčleněným dětí mezi ostatní vrstevníky. Už v roce 1995 vznikl oddíl dětí z několika dětských domovů ze severní Moravy a Vladislav Sobol pro ně začal připravovat pravidelné volnočasové programy. Výpravy několikrát do roka, tábor a později i vánoční a štědrovečerní svátky strávené v kruhu této „rodiny“.
  Dnes, po 15 letech, už je „rodina“ úplná, říká si Správná 5. Jde o pravidelně spolupracující skupinky dětí z pěti dětských domovů (Dětský domov Dubová, Čeladná, Hranice, Příbor, Fulnek), které se setkávají při každoměsíčních výpravách za dobrodružstvím, na letních táborech a při stále nezapomenutelných Vánocích.

  Časopis Zámeček, který vydává o.s. Duha Zámeček pro dětské domovy Kromě intenzivní práce s dětmi z dětských domovů je potřeba zmínit další jedinečný projekt – časopis Zámeček. Nápad vytvořit časopis pro všechny děti trávící své dětství v zařízeních ústavní výchovy se zrodil v hlavě Vladislava Sobola už po prvních zážitcích s dětmi z tohoto prostředí. V roce 1997 vyšlo první číslo. V té době žádný obdobný časopis neexistoval a dodnes je jediným periodikem zacíleným na skupinu dětí a mládeže v ústavní péči. Začátky nebyly lehké. Časopis byl tištěn na obyčejném papíře formátu A4, byl kolorovaný pouze jednou barvou. Vladislav Sobol, který je šéfredaktorem časopisu, se v jednom z prvních úvodníků svěřuje dětem, že by se rád jednou dočkal toho, že si tento časopis najde nejenom své čtenáře, ale i dětské dopisovatele. A dočkal se. Dnes má Zámeček několik desítek dětských dopisovatelů ze všech koutů České republiky. Zástupcem šéfredaktora Zámečku je Miloš Nguyen, který ještě před několika lety vyrůstal v Dětském domově v Krásné Lípě. V současnosti má Zámeček také šéfredaktora dětské redakce Graciána Svačinu, studenta Střední pedagogické školy ve Znojmě, t.č. z Dětského domova Jemnice. Gracián díky Zámečku v současné době pracuje jako externí redaktor pro deník Znojemsko. Oba mladí muži se podílejí na předtiskové přípravě časopisu, aktivně objíždějí akce pořádané domovy. Spolu s Vladislavem Sobolem dvakrát ročně pořádají srazy dětských redaktorů, kde dětem předávají zkušenosti a seznamují je spolu s dalšími hosty s žurnalistickými základy.
  Časopis se z „ošklivého Á-čtyřkového káčátka“ vyklubal v barevný měsíčník formátu A5 s několika desítkami stránek, plný rad, inspirací, příběhů dětí, poezie, reportáží z akcí a zpráv od spolupracujících organizací a nadací. Dnes už časopis vytvářejí z 90% děti samotné. Těch 10% zbývajících je práce šéfredaktora, který články poskládá, napíše úvodník a komunikuje s organizacemi, grafikem a připraví časopis do tisku. Ještě byla opomenuta další, možná nejdůležitější role nominovaného Vladislava Sobola. Je to on, který na tento veliký projekt po léta získával prostředky z grantů a od dárců, bez kterých by časopis neměl možnost přežít.

  Sen, který Vladislav Sobol snil u zrodu svého nápadu, se splnil. Zámeček je dnes jistotou pro mnoho dětských duší, majákem v rozbouřeném moři života, zpovědní vrbou, příležitostí a pro některé, jako pro Miloše a Graciána, odrazovým můstkem pro spokojenější život.

  Časopis Zámeček spolu se Správnou 5 jsou zastřešeny Duhou Zámeček – základním článkem Duhy – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, která podporuje činnost dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase. Duha Zámeček je nositelem programu Zámeček, vytváří pro znevýhodněné děti hodnoty, které jsou jedinečné svým obsahem a posláním. Motto Zámečku „Dáváme dětem místo dárků zážitky“ děti aktivně, zábavně a přitom hravou formou připravuje pro život, který mají na startovní pozici obtížnější. Program Zámeček má aktivity vymyšleny s přesahujícím výchovným dopadem nejenom na „své“ děti, ale celospolečensky. Duha Zámeček umí díky skvělému Vladislavovi Sobolovi a jeho podporující ženě „své“ děti motivovat, nastartovat v nich tvůrčí energii a důvěru ve vlastní schopnosti, a tak jenom žasnete na akcích Duhy Zámečku, kdy jsou aktivními sebevědomými pořadateli právě ony znevýhodněné děti z „děcáků“ a nadšenými příjemci děti se zázemím.
  Místem, kde Duha Zámeček tráví se svými dětmi volný čas, je táborová základna Duhy Myšinec/Budišovice, kterou Duha Zámeček správcuje a kde mají děti možnost zažít, vyzkoušet a naučit se nové dovednosti. Množství entuziasmu a sil, které dobrovolníci Duhy Zámeček pro děti přinášejí je obdivuhodný.

  Časopis Zámeček • vychází jako měsíčník od roku 1997,
  • zasílán je zdarma do všech zařízení ústavní výchovy v ČR,
  • je vydáván v nákladu 2500 výtisků
  • 1650ti dětem je doručován mnohdy jako jediná pošta na jejich jméno do domova
  • má cca 40 dětských dopisovatelů z celé republiky,
  • má svého dětského šéfredaktora,
  • zástupce šéfredaktora výrustal v dětském domově v Krásné Lípě,
  • pořádá 2x do roka srazy pro dětské redaktory,
  • v rámci časopisu vychází pravidelně celoroční hra, která pomáhá motivovat děti ke dlouhodobému výkonu – hra vrcholí pobytem cca 80 dětí na finálovém víkendu,
  • je vychovateli a řediteli vnímán jako výborný „studijní materiál“ se skupinou dětí, motivační prvek a zdroj porovnání, jak se žije dětem v jiných zařízeních,
  • veškeré náklady spojené s vydáváním časopisu jsou kryty z dotací a darů, hlavními donátory jsou MŠMT ČR, Nadace ČEZ, kraje ČR, Nadace OKD a několik nadací a fondů, které díky Zámečku prezentují svoje aktivity pro děti a mládež a je pro ně komunikačním kanálem (Nadace Educa, NF Livie a Václava Klausových, Nadace Táta a Máma, Nadace Terezy Maxové dětem),
  • prezentují se zde organizace pracující s dětmi z dětských domovů (Švagr, Centrum Sámovka, Letní dům, Hana Kynychová…),
  • je mnohdy JEDINÝM ČTENÍM některých dětí,
  • všichni, kteří časopis tvoří, to dělají ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu,
  • v září 2010 oslaví své 100. číslo,
  • v roce 2009 získal prestižní ocenění udělené v soutěži Zlatý středník 2008 organizované PR klubem – TOP RATED – Certifikát vysoké profesionální úrovně,
  • po 12 letech je stále jediným časopisem pro děti a mládež v dětských domovech a výchovných zařízeních a naplnil očekávání nominovaného Vladislava Sobola, že je opravdu JEJICH.
  (z nominační listiny)

  #inkluze #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.