Publikace Jan Amos Komenský - Odkaz kultuře vzdělávání

| Autor: Tisková zpráva | Rubrika: knihovnička | Vydáno dne: 13. 4. 2009 |

Jan Amos Komenský - Odkaz kultuře vzdělávání (publikace nakladatelství Academia) ( Monografii „Jan Amos Komenský - Odkaz kultuře vzdělávání“ vydalo v březnu 2009 nakladatelství Academia ve spolupráci s Pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze, MŠMT a Akademií věd ČR.
Reprezentativní vědecká publikace o odkazu J. A. Komenského pro 21. století s názvem Jan Amos Komenský – Odkaz kultuře vzdělávání je sestavena z příspěvků, které byly prezentovány v průběhu mezinárodní konference Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání (The Legacy of Johannes Amos Comenius to the Culture of Education) v Praze ve dnech 15. - 17. 11. 2007, a rovněž z dalších tematicky navazujících prací, na jejichž publikování měli editoři zájem, ale z nejrůznějších důvodů nemohly na konferenci zaznít.

Konference byla uspořádána k příležitosti 350. výročí vydání Komenského díla Opera didactica omnia (Veškeré spisy didaktické - All Collected Didactic Works; Amsterodam 1657), organizovalo ji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (The Ministry of Education, Youth and Sports) a Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze (Pedagogical Museum of J. A. Comenius in Prague), spolupořadateli konference byly Akademie věd České republiky (Academy of Sciences of the Czech Republic), Univerzita Karlova v Praze (Charles University in Prague) a Unie Comenius. Záštitu nad konferencí převzali: Mezinárodní úřad pro výchovu a vzdělání UNESCO (International Bureau of Education of the UNESCO), Česká komise pro UNESCO (Czech Comission for the UNESCO) a generální tajemník Rady Evropy p. Terry Davis (Secretary General of the Council of Europe, Mr Terry Davis). Účastníky a řečníky tu byli všichni přední světoví i domácí odborníci v oblasti života a díla J. A. Komenského a další významní představitelé věd o vzdělávání a dalších sociálních i humanitních oborů z ČR i ze zahraničí.

Obsah publikace koresponduje s odbornými sekcemi konference a skládá se z těchto tematických okruhů:

1. Pedagogické dílo Komenského v kontextu evropského myšlení (Comenius' pedagogical work in the context of the European thinking);

2. Reflexe filozofických, metodologických a etických prvků díla J. A. Komenského v pozdějším pedagogickém myšlení (Reflection of philosophical, methodological and ethical elements of Comenius' work in the later pedagogical thinking);

3. Recepce Komenského - pedagoga v zahraničí (Reception of Comenius - educationalist abroad);

4. Pojem gramotnosti / vzdělanosti a význam cizojazyčné kompetence - Jejich proměny od Komenského po současnost (The idea of literacy / education and the importance of foreign-language competence - Their changes from the era of Comenius till the present-day);

5. Kreativita ve výchově a vzdělávání a odkaz J. A. Komenského (Creativity in the education and upbringing and the legacy of J. A. Comenius);

6. Kultura vzdělávání na počátku milénia - edukační výzvy současnosti. Informační technologie a média ve službách vzdělanosti? (Culture of education at the beginning of the new millennium - current educational challenges.The information technologies and media at service of the education?).

Kniha zahrnuje 83 příspěvků významných odborníků z 28 zemí Evropy, obou Amerik i Asie. Úvod a závěr publikace je věnován vystoupením organizátorů a spolupořadatelů. Vysoce ceněna byla přítomnost přímého potomka J. A. Komenského, p. Jana F. Kallika ze Spojených států amerických, jehož vystoupení je tu též publikováno v angličtině. Kniha je doplněna o základní životopisná data J. A. Komenského (česky a anglicky), má rovněž bohatou fotografickou přílohu.

Publikace je čtyřjazyčná, anglické a německé články mají české či slovenské resumé, české a slovenské příspěvky mají anglické resumé. Úvodní a závěrečné texty jsou přeloženy do angličtiny.

Uspořádali (editors) - Svatava Chocholová, Markéta Pánková a Martin Steiner

Zdroj: MŠMT


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009040038-publikace-jan-amos-komensky-odkaz-kulture-vzdelavani.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku