Již je tu příležitost být součástí místních a krajských akčních plánů vzdělávání a čerpání investic z IROP

| Autor: Aleš Sedláček | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 14. 10. 2016 |

NNO, pracující s dětmi a mládeží se mohou ucházet o podporu z Integrovaného operačního programu IROP.

Ze setkání zástupců krajských rad dětí a mládeže 2016 (foto Michala K. Rocmanová)

Jelikož je IROP programem investičním, ve smyslu „tvrdých peněz“, tj. výzva je zacílena na budování, tedy stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Nutnou podmínkou je zařazení vašeho projektu do Místního nebo Krajského akčního plánu vzdělávání. (MAP nebo KAP).

Co a k čemu to je? MAP je soubor strategických opatření, která chtějí aktéři vzdělávání v regionu realizovat. Na její tvorbě by se měly podílet školy, NNO i další vzdělávací instituce. Práce s dětmi a mládeží je považovaná za neformální vzdělávání. (Zjednodušeně řečeno). MAP zpracovává většinou Místní akční skupina MASka nebo svazky obcí a další zpracovatelé.

Jak zjistíte, kdo ve vaší lokalitě MAP zpracovává? Obraťte se na obec s rozšířenou působností ORP (většinou dřívější okresní úřady) nebo místní akční skupinu, tam vám poradí a podají všechny potřebné další informace. Pokud provozujete nebo budujete, například nějakou základnu, kde byste chtěli realizovat vzdělávací programy (ne jen prosté ubytování skupin dětí a mládeže), máte ideální příležitost. Výzva bude průběžná a bude platit systém kdo dřív přijde, ten dřív… tedy zkuste reagovat, pokud možno co nejdříve.

KAP je paralela, ale zpracovává se na krajské úrovni. Pokud je dopad vašeho projektu spíše krajský, kontaktujte příslušný Krajský úřad a postupujte obdobně.

Když se vám povede zaregistrovat váš investiční záměr v KAP či MAP, můžete se v budoucnu účastnit výzev z IROP, popřípadě dalších operačních programů, kde budou speciální výzvy na řešení opatření z MAP a KAP. Nejbližší relevantní výzva IROP se jmenuje Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Podporované aktivity – Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, zájmové a neformální vzdělávání. Zde je odkaz na harmonogram IROP čísla výzev se mohou v harmonogramu měnit. Hledejte podle klíčových slov.

Přeji hodně zdaru a budu rád za zpětnou vazbu. Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Důležité odkazy:

http://www.msmt.cz/mladez/operacni-program-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani-moznosti Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)

Řídící orgán operačního PROGRAMU IROP vyhlásil výzvu č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) v SC 2.4 IROP.
Výzvy jsou zaměřeny na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družiny a školních klubů, vzdělávacích a školících centra a dalších subjektů podílejících se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Dokumentace k výzvám naleznete zde:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-56-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-57-Infrastruktura-pro-zajmove,-neformalni-a-celozivotni-vzdel
Zde najdete pozvánku na centrální seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 19. 10. 2016 v Praze

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Pozvanka-na-seminar-pro-zadatele-k-56-a-57-vyzve-Infrastruktura-pro

Prvotní informace a výzvu najdete na webu ČRDM v odkaze:
http://crdm.cz/clanky/aktuality/nepropasnete-prilezitost-byt-soucasti-mistnich-a-krajskych-akcnich-planu-vzdelavani-a-cerpani-investic-z-irop/


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016100037-jiz-je-tu-prilezitost-byt-soucasti-mistnich-a-krajskych-akcnich-planu-vzdelavani-a-cerpani-investic-z-irop.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku