Poskytování investičních dotací v oblasti dětí a mládeže v r. 2017

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 17. 11. 2016 |

Odbor pro mládež MŠMT vyhlašuje pro rok 2017 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.
Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují více než 3 roky a prokazatelně pracují s dětmi a mládeží.

V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost POUZE HLAVNÍ SPOLEK, a to i pro potřeby svých pobočných spolků!

Pro tento program alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 25 194 tis. Kč.

Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 13. 12. 2016.

NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního systému (ISPROM) na adrese http://isprom.msmt.cz/. Ten bude uzavřen dne 13. 12. 2016 ve 23:59:01 h.

Povinnou přílohou žádosti je Investiční záměr (vzor ke stažení zde) Žádosti v listinné podobě lze doručit do 13. 12. 2016 do 15:00 h fyzicky do podatelny MŠMT Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Žádosti lze zaslat též v písemné podobě poštou, pak musí být opatřeny razítkem podací pošty nejpozději 13. 12. 2016.

Žádosti dodané nebo zaslané po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Podrobné informace o programu naleznete v informačním článku www.msmt.cz/mladez/poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-mladeze-v-roce

Dokument ke stažení

www.msmt.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016110046-poskytovani-investicnich-dotaci-v-oblasti-deti-a-mladeze-v-r-2017.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku