Multikulti workshopy pro české školy

| Autor: - Martin Benda | Rubrika: ostatní | Zdroj: -maj- a -mkr-, Vydáno dne: 19. 2. 2018 |

Vzdělávací programy na českých školách se v roce 2017 opět staly jedním z témat předvolebního boje.

Multikulturní workshopy na podporou cizinců na základních a středních školách pořádá META o.p.s.

Někteří politici navrhli zavést přednášky o vlastenectví a přišli s informací, že vláda podporuje a financuje projekty na propagaci islámu na českých školách. Měli snad populističtí politici mylně na mysli multikulturní výchovu, která naše děti seznamuje s tím, že i v Česku se mohou setkat s lidmi jiných národností, etnik nebo náboženství? K čemu vlastně takovýto výukový program je?

Multikulturní workshopy na podporou cizinců na základních a středních školách pořádá META o.p.s. Multikulturní výchova je jedním z témat rámcového vzdělávacího programu, ten pro základní školy její zařazení argumentuje takto: „Ačkoliv je Česká republika ve srovnání s mnohými jinými evropskými státy kulturně relativně homogenní (až 95 % populace tvoří etničtí Češi a Češky), je nutné počítat s výraznějšími mezikulturními kontakty vyplývajícími z evropské integrace a ze stále silnějších globalizačních trendů. Nutnost multikulturní výchovy vychází také z pokračujícího procesu sociálního propadu některých menšin, s čímž se pojí i narůstající nevraživost mezi majoritou a sociálně vyloučenými skupinami, provázená vznikem či posilováním negativních etnických stereotypů (v ČR především Romové a vztah majority vůči nim).“ Rámcový vzdělávací program pro gymnázia navíc dodává: „Jejím úkolem je především rozvíjet porozumění žáků sobě samým a hodnotám své kultury, podpořit jejich integraci v širším multikulturním prostředí při zachování vlastní kulturní identity.“ Rozhodně by tedy nemělo jít o politiky zmiňované „vymývání mozků“ ani obracení žáků na jinou víru.

Naplnit a uchopit téma multikulturní výchovy mohou učitelům pomoci také neziskové organizace, které nabízejí různé vzdělávací programy, pracovní listy nebo workshopy.
A i to je některým politiků trnem v oku. Pojďme se podívat na jeden příklad z praxe.
META, o.p.s. už několik let nabízí školám dvouhodinový workshop s názvem „I Jan Amos chodil do školy v cizině“, který je věnován tématu integrace cizinců a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do české školy. META tímto reaguje na stále narůstající počet dětí s odlišným mateřským jazykem na českých školách.

Multikulturní workshopy na podporou cizinců na základních a středních školách pořádá META o.p.s. Lektorský tým je sestaven z pracovníka společnosti META, cizince a dobrovolníka, který v METĚ pomáhá mladým cizincům. Součástí workshopu jsou zážitkové aktivity a diskuze s cizincem, který si procesem integrace v české škole sám prošel. Díky cizojazyčným lektorům v týmu (např. z Vietnamu, Rumunska, Ruska, Ukrajiny a Srbska) mají žáci příležitost zažít výuku v jazyce, kterému nerozumí, a vcítit se tak na chvíli do situace nově příchozího žáka cizince do jejich školy. Jednomu z dobrovolníků, Alexovi, se velmi dobře podařilo přiblížit často frustrující situaci žáků neznalých vyučovacího jazyka. Ve své ukázkové výuce, vedené v ukrajinštině, neslevil ze svých nároků, vyvolával žáky a snažil se je zapojit do vyučování. Jeden ze sedmáků po několikátém neúspěšném pokusu o napsání správného data na tabuli podotkl ke svému spolužákovi: „Hm, smazal ti to, to asi ukrajinsky znamená, že je to špatně.“

Mezi cíle workshopu patří přiblížení a zprostředkování žákům situaci člověka, který začíná žít, studovat či pracovat v nové cizí zemi, společně pojmenovat důvody a okolnosti migrace a příchodu do nové země, identifikovat překážky v procesu integrace i způsoby jejich překonávání, zamyšlení nad migrací a jejími dopady v evropských a globálních souvislostech a nad způsoby osobního zapojení do procesu integrace cizinců s důrazem na začleňování spolužáků tedy žáků s odlišným mateřským jazykem do nového školního prostředí.

Od roku 2014 META, o.p.s. realizovala celou řadu workshopů na základních a středních školách po celé České republice. V roce 2017 se konaly v rámci projektu Čekuj integraci! spolufinancovaného z prostředků Ministerstva vnitra ČR na integraci cizinců a prostředků hlavního města Prahy z Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017.

Lektor Jan Heinrich vede workshopy dlouhodobě a říká, že je hezké vidět, když třídní kolektiv nového spolužáka ze zahraničí dobře přijme mezi sebe: „8.A na 4. ZŠ Plzeň nám připravila jeden z nejhezčích zážitků. Ukázalo se, že se zapojováním spolužáků z ciziny už žáci mají spoustu zkušeností a bylo pro nás velice zajímavé a inspirativní dozvědět se o tom, jak si navzájem pomáhali, když k nim ještě na prvním stupni přišly nové spolužačky, které už jsou dnes neodmyslitelnou součástí třídy.“ Žáci z Plzně potom do evaluace napsali: „Líbila se mi výuka vietnamštiny, konečně můžu říct, že umím trochu vietnamsky.“, „Hodně jsem se dozvěděla o lidech, co přijedou žít do cizí země.“

Dá se tedy říct, že multikulturní výchova není abstraktní nauka, která by popisovala dění v daleké Amazonii nebo se snažila obrátit někoho na jinou víru, ale pomáhá žákům pochopit a umět reagovat na situace, které se v 21. století v rámci globalizace reálně dějí i v české kotlině. Zájem o „multikulti“ workshopy proto roste, potvrzuje lektor Jan Heinrich: “Pedagogové vyjadřují zájem podpořit přátelské soužití žáků z různých kultur ve společné třídě a zprostředkovat zkušenost, kterou v české škole zažívají nově příchozí z jiné země. Řada škol se přitom na nás obrací opakovaně a chtějí uspořádat program i v dalších třídách.“

META, o.p.s. věří, že velký zájem a většinou pozitivní ohlasy ze škol jsou důkazem, že téma jinakosti, potřeba nekonfliktního zapojování dětí s OMJ do školního dění a nastavení vstřícného prostředí je a bude školami i nadále rezonovat. Programová ředitelka METY, Kristýna Titěrová, k tomu na závěr dodává: „Naše workshopy mohou k diskuzi na tato témata přispět. A věříme, že díky podobným aktivitám budou dospívající generace otevřenější k cizincům a především, že si budou umět udělat na integraci a setkávání kultur názor samy. A to zejména na základě osobních kontaktů a příběhů. Tedy v podobném duchu, jak jsou vedeny samotné workshopy. Pro nastavování klimatu ve školách a otevřenou debatu je ale nejdůležitější postoj pedagogů, kteří jsou ve třídách s dětmi denně. A také ochota a potřeba se tomu tématu věnovat i po skončení workshopu. Naše workshopy téma mohou pomoci otevřít, naťuknou klíčové otázky. Nápady vzešlé z diskuze a další témata musí rozvinout samotní pedagogové. Dvouhodinový workshop nemůže v žádném případě změnit náladu ve společnosti, mnohdy ani v samotné třídě. Ale umožní otevřenou a bezpečnou diskuzi. Což je podstatný první krok. Ty ostatní kroky jsou již opět na učiteli, který ve třídě působí.

Více informací k workshopu na webu METY
www.meta-ops.cz,
www.inkluzivniskola.cz


META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Od roku 2014 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci. Pedagogickým pracovníkům poskytuje metodickou podporu a vzdělávání formou akreditovaných seminářů. Pro žáky ZŠ a SŠ realizuje workshopy na témata migrace a uprchlictví. Kromě přímé práce s cizinci a pedagogy se podílí na prosazování a spoluvytváření vzdělávacího systému, který dokáže koncepčně, kontinuálně a v odpovídající míře reagovat na vzdělávací potřeby všech žáků a rozvíjet jejich potenciál. Prostřednictvím široké škály aktivit pro veřejnost napomáhá rozvoji otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností.ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018020048-multikulti-workshopy-pro-ceske-skoly.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku