Strukturovaný dialog s mládeží

| Autor: - Strukturovaný dialog s mládeží | Rubrika: odborný článek | Vydáno dne: 12. 12. 2018 |

Strukturovaný dialog s mládeží je jedním z projektů České rady dětí a mládeže.

Strukturovaný dialog s mládeží

Strukturovaný dialog podporuje mladé lidi a veřejné činitele, aby společně diskutovali a aby výstupy z těchto diskuzí byly zohledňovány v politickém procesu.

Oficiální definici strukturovaného dialogu nalézáme v Koncepci podpory mládeže na období 2014 – 2020 (Koncepce). Definice strukturovaného dialogu na evropské úrovni vychází z Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2009 o obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže na léta 2010 – 2018. Podle těchto dokumentů: Strukturovaný dialog s mladými lidmi a organizacemi mládeže slouží jako stálé fórum pro společné zamyšlení se nad prioritami spolupráce v oblasti mládeže na národní úrovni, jejím prováděním a hodnocením. Stejná definice platí i pro úroveň Evropské unie. Zmíněné dokumenty dále načrtávají základní schéma a úkoly.

Evropský program Erasmus+ definuje strukturovaný dialog jako setkání mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže. Z tohoto programu je možné čerpat prostředky na vlastní aktivity strukturovaného dialogu (viz Erasmus+, klíčová aktivita 3).

Strukturovaný dialog má být apolitický a z pohledu politických ideologií vyvážený. I když se do dialogu zapojují politici, účelem je, aby reflektovali zájmy a potřeby mladých lidí, nikoliv, aby mladé ideologicky ovlivňovali. Strukturovaný dialog je však i prostředek politického a občanského vzdělávání mladých lidí, ať již z pohledu neformálního či informálního učení. Mladí tak mají mít možnost poznávat reálné politické procesy a zapojovat se do nich. Z tohoto pohledu se jedná o nástroj kvalitní participace (zapojování) mládeže do veřejného a politického dění a možnost občanského a politického vzdělávání mladých.

Aktivity a projekty strukturovaného dialogu může organizovat kdokoliv, důležité je, aby hlavní účastníci byli mladí lidé a tvůrci politik, odborníci, úředníci či politici. Cílem těchto aktivit není jen diskuze sama o sobě, ale měl by vzniknout společný výstup, který se váže k tématům mladých lidí ve veřejné a politické sféře. Aby byly tyto výstupy co nejvíce využívány, zasílají se Národní pracovní skupině pro strukturovaný dialog s mládeží,která s  nimi dále pracuje jak na celostátní tak evropské úrovni.

Na celostátní úrovni slouží výstupy strukturovaného dialogu především k hodnocení realizace Koncepce na podporu mládež na období 2014 – 2020 a pro vyhodnocování politik České republiky s dopadem na mladé lidi. Získané podněty jsou analyzovány a dále předávány pracovním skupinám fungujícím při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy či Komoře mládeže – poradnímu orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy. V těchto orgánech zasedají i zástupci dalších ministerstev, státních orgánů a organizací spojených s daným tématem, tím se výstupy získané v diskuzích s mladými lidmi dostanou přímo k těm, kteří se touto problematikou zabývají.

Strukturovaný dialog s mládeží


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018120028-strukturovany-dialog-s-mladezi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku