OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR
  Osmero dobrého tábora – bod 6: Má dostatek informací pro všechny
  (www.dobrytabor.cz)
  (příběh inspirovaný skutečnou událostí)

  Ilustrační foto sdružení Pionýr Léto klepe na dveře, škola končí, děcka se těší na prázdniny, jen v rodině do které jsme nahlédli je to jinak. Musíme si oddechnout, poslat děti někam pryč, přemýšlí matka. Copak Petr, s tím problémy nejsou. Kam ale dát naší Majdu? Kdo si ji vezme, když mu řeknu, že je každý týden v poradně kvůli svým poruchám chování? Matka se zastyděla, že tak přemýšlí, ale jen na chviličku. V hlavě se jí zrodil nápad. Nikomu nic neřekne a pošle je spolu na tábor. Ono to nějak dopadne. Většinou se s ní dá vyjít a třeba jí to i prospěje. Nedá se nic dělat, děti musí na čas z domu! S potvrzením od doktora to vyřeší snadno – jednou tam pošle Petra a o pár dní později tam půjde sama a nechá to znova potvrdit pro něj, sestřičce řekne že je ve škole. Pak jen trocha snahy se zmizíkem, potvrzení vyplní znova na dceru a je vystaráno.

  Bude z něj jednou táborník? V den odjezdu si matka u autobusu pečlivě prohlíží vedoucího, který bude mít dceru v oddíle. Vypadá schopně, říká si, když se něco semele, určitě holku zvládne, a když ne, nemá se do takových věcí vůbec pouštět. Je to jeho práce, aby se o ni postaral.

  S Petrem šlo všechno hladce. Našel si kamarády a bez problémů mezi ně zapadl. Zato Majda měla příliš často svou hlavu. Vedoucí se s ní vždy snažil domluvit, ale byla urážlivá a hádavá. Někdy se zdálo, že se do hádek pouští, jen aby upoutala pozornost. Když po týdnu přišla první noční hra, vůbec nesdílela nadšení ostatních dětí. Vlastně byla při startu dost otrávená. Až později na trase se jí nálada zlepšila. Dostala totiž skvělý nápad….

  Ilustrační foto sdružení Pionýr Hra byla jednoduchá a po půl hodince se děti vracely do tábora. Jen jedno děvče chybělo. Během chvilky se zjistilo, že jde o Majdu. Vedoucí se ji ihned vydali hledat na trasu a když ji nenašli, zavolali na policii. Zde ohlásili pohřešování dívky a zároveň policistům sdělili, že s ní byly kázeňské potíže a je možné, že šlo o útěk. Po příjezdu policistů vyrazili společně Majdu hledat. Hledání trvalo přes tři hodiny, když díky psům objevil jeden z policistů poblíž tábora Majdu, jak s potěšením sleduje, jaký rozruch způsobila.

  Policisté po návratu do tábora sepsali o události protokol a hlavní vedoucí hned ráno kontaktoval matku, aby si pro dceru přijela. Trochu ho překvapilo, že nepůsobila příliš zaskočeně, spíš zklamaně. Matka další den přijela, dceru si odvezla, syn zůstal a tábor běžel dál. I když všechno vlastně dobře dopadlo, nebylo z čeho se radovat.

  Ilustrační foto sdružení Pionýr Pro policii ale událost neskončila Majdiným nalezením. Po skončení tábora probíhalo došetřování, při němž byla prověřena i zdravotní dokumentace. Policisté kontaktovali Majdinu lékařku a zeptali se, na základě čeho jí vystavila zdravotní potvrzení. Po její odpovědi už nebyl problém zjistit, jak matka potvrzení získala …


  Stanovisko právníka

  Opravdu dobrý tábor jste mohli potkat i na Bambiriádě.

  Vycházím z logického předpokladu, že matka nechtěla dítěti ublížit, pouze spoléhala, že věc se „nějak“ vyřeší, že to projde a že s většími nebo menšími obtížemi se dcera vrátí zdravá a nezraněná. Současně ale nikdo nebude pochybovat o tom, že postupovala lehkomyslně a nezodpovědně. Ohrozila nejenom zdraví a život své dcery, ale jednak zdraví a životy ostatních, kteří se museli podílet na záchranářských výkonech, jednak majetek jiných, neboť záchranářskými výkony nepochybně došlo k výdajům, které bylo třeba zaplatit.

  Prvé shrnutí: Matka nic zlého způsobit nechtěla a proto z hlediska práva odpovědnost za případné následky jejího jednání je zakládána tzv. nedbalostním zaviněním.

  Pokud se jedná o akt falšování lékařského potvrzení, nabízelo by se uvažovat o trestném činu „Padělání a pozměňování veřejné listiny“ podle § 175 odst. 1 TrZ. Lékařské potvrzení typu, jako bylo pozměněno, však nepožívá ochrany veřejné listiny.

  Nicméně tím, že matka padělala potvrzení a vydávala je za pravé (jako pravé je použila), uvedla organizátory tábora v omyl, a ti se v jeho důsledku domnívali, že potvrzení je pravé, že lékařka za skutečnosti v potvrzení uvedené „ručí“ a že dítě je ze zdravotních aspektů způsobilé se pobytu na táboře účastnit. Poté, co si vlastním vnímáním mohli ověřit projevy dítěte, určitě zaujali minimálně kritický postoj k lékařce, která takové potvrzení vystavila, neboť skutečnost se jim jevila jako značně odlišná od stavu deklarovaného v potvrzení. Matka tak nepochybně způsobila lékařce, vážnou újmu na právech tím, že jí způsobila nemajetkovou újmu neoprávněným nakládáním s identifikačními údaji lékařky a dále pak vyvoláním pochybnosti o její odborné způsobilosti.

  Druhé shrnutí: Matka se pozměněním obsahu potvrzení dopustila trestního činu poškozování cizích práv dle § 209 odst. 1 TrZ, který je ohrožován sazbou odnětím svobody až do dvou let nebo peněžitým trestem ( Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že uvede někoho v omyl, nebo využije něčího omylu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem v rozpětí 2.000,- Kč – 5.000.000,- Kč.)

  Každý je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, na přírodě a na životním prostředí (§ 415 Občanského zákoníku – dále jen OZ). Z uvedeného zákonného požadavku vyplývá, že pokud předávám dítě do péče provozovatele tábora, musím si počínat rovněž tak, aby nedocházelo ke škodám. Pokud matka v rozporu s tím postupovala, pak falšováním potvrzení a jeho použitím, coby potvrzení pravého, porušila zákonnou povinnost předcházet škodám (tzv. generální klauzuli podle § 415 OZ), neboť nepravdivě informovala o zdravotním stavu dcery. Pokud v důsledku toho vznikla škoda – například zbytečné výdaje za zákrok záchranářů, které bude muset provozovatel tábora z titulu odpovědnosti za provozní činnost uhradit, pak matka je povinna uhradit takovou škodu včetně jejího příslušenství, v plném rozsahu uhradit.

  Shrnutí třetí: Matka odpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nepravdivé informace o zdravotním stavu dítěte, kterou podala. Matka odpovídá za škodu celou.

  Pokud by důsledkem nepravdivé informace o zdravotním stavu dítěte nastal škodný projev nebo událost, v důsledku které by došlo k poškození majetku ohněm a jeho projevy, tedy vznikla by škoda v důsledku požáru, nebo by došlo k poranění dítěte, těžké újmy na jeho zdraví či dokonce k jeho smrti – a to nejenom u potomka „naší matky“ ale i jiného dítěte – nebo k smrti většího množství dětí – například v důsledku požáru vyvolaného dcerou, pak by bylo jednání matky posuzováno jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 223 TrZ (odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti) nebo § 224 TrZ (tři léta až deset let v případě smrti více osob).

  Čtvrté shrnutí: Matka podáním nepravdivé informace o zdravotním stavu dcery porušila důležitou povinnost uloženou jí zákonem o rodině, neboť nad dcerou nevykonávala dohled a v důsledku této skutečnosti mohlo dojít jak u újmě na zdraví dítěte, tak i dalších osob. Vzhledem k tomu, že ke shora popisovaným následkům naštěstí nedošlo, není matka trestně odpovědná. Rozhodně ale bude na místě zákrok ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí, aby se podobná situace neopakovala.

  Opravdu dobrý tábor