Odbor Skauting pro všechny zve všechny zájemce na odbornou konferenci k tématu, jak mohou volnočasové organizace podílet na zapojování dětí se specifickými potřebami do běžných kolektivů. Přijďte v neděli 15. září.

  Ilustrační foto: Junák - svaz skautů a skautek ČR

  Na konferenci se setkají zástupci volnočasových organizací z celé republiky i odborníci, kteří se dlouhodobě věnují inkluzivnímu vzdělávání. Společně budou zjišťovat, v jaké fázi je v jednotlivých organizacích práce s tématem inkluze a jak mohou tyto organizace na této práci dále spolupracovat.

  Konference je však otevřena i pro všechny zájemce o toto téma, kteří by se rádi dozvěděli více informací o aktuální situaci, případně rádi přispěli svými zkušenostmi z práce s dětmi se specifickými potřebami v jejich oddílu nebo středisku. Konference chce přispět k otevření těchto otázek v prostředí neformálního vzdělávání v ČR:
  Jaká je zkušenost se začleněním dětí se specifickými potřebami do dětských organizací? Jsou tam náhodou, nebo bylo jejich přijetí plánovaným a vědomým rozhodnutím? To, že s dítětem pracuji, znamená, že vím, jak na to? Kdo a jak se zajímá o situaci a zkušenosti vedoucích pracujících s dětmi se specifickými potřebami? Má vedoucí pracující s takovým dítětem právo na své „specifické potřeby“?

  Stačí k dobrému začlenění dobrá vůle vedoucího, nebo by se vedoucí vzhledem k práci se začleněnými dětmi měli vzdělávat – a pokud ano, měli by navštěvovat speciální kurzy specializovaných organizací, nebo by se alespoň základ měli dozvídat v rámci vzdělávání uvnitř svých organizací? Jaká je role dětských oddílů v procesu integrace a inkluze? Jak ji organizace sdružující děti a mládež samy reflektují – pokud vůbec? Jak ji vnímají rodiče začleněných dětí? Kolik je v dětských oddílech členů se specifickými potřebami?

  Existuje fungující spolupráce mezi organizacemi věnujícími se dětem se specifickými potřebami a dětskými oddíly? Jaký je její význam a podoby?

  Nabízíme celodenní možnost zamýšlet se a diskutovat nad těmito otázkami společně – s lidmi, kteří myšlenku inkluze dlouhodobě promýšlejí, s těmi, kteří ji v praxi zažívají, s těmi, kteří se nebojí o ní kriticky uvažovat, s těmi, kteří již dělají něco pro to, aby pomáhali vedoucím, kteří ji reálně uskutečňují.

  Pozvánku na konferenci naleznete ZDE
  Příspěvky, výstupy z tematických skupin, hlavní postřehy z diskuzí budou zpracovány a zaslány účastníkům.

  Místo konání: VOŠ sociálně pedagogická a teologická JABOK, Salmovská 8, Praha 2
  Datum: 15. září 2013 od 10.00 do 16.00

  Konference je určena pro: odbornou veřejnost zabývající se inkluzí, pedagogikou volného času, výchovou a vzděláváním dětí a mládeže, vedoucí oddílů a zařízení volného času pro děti a mládež.

  Jak se přihlásit?
  Na konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře ZDE

  Cíle konference:

  ● Definice nároků na instituce neformálního vzdělávání a pracovníky, které přináší začleňování dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

  ● Analýza současné situace práce v oddílech a institucích neformálního vzdělávání s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami.

  ● Společné prvky a případné rozdíly mezi začleňováním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním prostředí a prostředí neformálního vzdělávání. Možnosti propojení aktivit škol a institucí neformálního vzdělávání.

  ● Definovat specifické vzdělávací potřeby dětí začleněných v institucích neformálního vzdělávání.

  Program konference:

  9.45 – 10.00 Prezentace účastníků

  10.00 – 10.15 Zahájení, úvodní slovo

  10.15 – 10.45 Mgr. Jiří Zajíc: Současná situace inkluze v oddílech a institucích neformálního vzdělávání

  10.45 – 11.15 Mgr. Pavla Baxová: Inkluzivní vzdělávání a české školství

  11.15 – 11.45 Doc. Michal Kaplánek Th.D.: Pedagog volného času a inkluze

  11.45 – 12.15 Diskuze k příspěvkům

  12.15 – 13.00 Přestávka na oběd

  13.00 – 14.30 Práce v tematických skupinách

  14.30 – 15.00 Prezentace výsledků práce ve skupinách

  15.15 – 16.00 Diskuze

  Témata pro práci do skupin:

  ● definice speciálních vzdělávacích potřeb v prostředí neformálního vzdělávání,

  ● rodiče a jejich role v inkluzi dětí se SVP,

  ● jakou podporu a vzdělání potřebují vedoucí oddílů a pracovníci institucí neformálního vzdělávání k inkluzí dětí se SVP,

  ● situace v oddílech a institucích neformálního vzdělávání, možnosti inkluze dnes a vize inkluze pro prostředí neformálního vzdělávání spolupráce mezi organizacemi a školami

  Hlavní organizátor akce: Centrum vzdělávání Parvula a odbor Výkonné rady Junáka – Skauting pro všechny, Agentura pro sociální začleňování

  Spoluorganizátoři: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času

  #inkluze #socialnizaclenovani

  #inkluze #socialnizaclenovani

  Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.