Seminář pro žadatele – výzva č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, který pořádá MŠMT, se koná 20. března 2019 v Praze a je určen pro žadatele o finanční podporu z OP VVV, prioritní osy 3.

    Cílem seminářů je seznámit účastníky s věcnou částí výzvy, pravidly finančního řízení a procesu hodnocení.

    Seminář je přednostně určen pro zástupce oprávněných žadatelů této výzvy, kteří připravují svou žádost o podporu k předložení v první průběžné uzávěrce…

    Více o semináři včetně on-line přihlášky najdete na https://opvvv.msmt.cz/udalost/seminar-pro-zadatele-vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2.htm