Neformální vzdělávání dětí a mládeže pořádané NNO

  Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-nad-100-osob-od-18.-5.-do-do-25.-5.-2020.pdf) mohou být pořádány spolkové a vzdělávací akce od 18.5.2020 v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření a to zejména povinného nošení roušek (ochranných pomůcek nosu a úst), dodržení rozestupů 2 metry a zajištění nádoby s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

  Od 25. 5. 2020 se pak zmírňuje omezení počtu na nejvýše 300 osob (viz https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABPQQKPEO).

  Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje.

  Vzhledem k tomu, že NNO nejsou střediskem volného času ani jiným školským zařízením, netýkají se jich opatření určené pro školství ani manuály (např. se jich netýká čestné prohlášení, ani skupiny po 15 osobách atd.). Manuály se mohou NNO inspirovat, ale nejsou pro ně závazné.

  Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020 :
  https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/tabory_2505.pdf

  MŠMT, opatření k akcím konaným od 18. 5., příp. 25. 5. 2020:
  https://www.msmt.cz/mladez/aktualni-opatreni-ke-koronaviru-tykajici-se-oblasti-mladeze